บริษัท สยามยานยนต์ จํากัด (“ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท”) ทางบริษัทขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในเครือบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ บริษัทจึงขอเรียนว่าบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยอธิบายโดยสังเขปดังต่อไปนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ท่านยอมรับและตกลงว่าบริษัทสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัท ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัทโดยเคร่งครัด

จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล

จุดประสงค์ข้อหนึ่งของเว็บไซต์ คือ การชี้แจงกับตัวท่านว่าบริษัทจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) เพื่อช่วยในการจัดหาบริการ หรือให้ข้อมูลที่ท่านต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังนี้:

  • 1. เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัย หรือดำเนินการตามคำร้องขอที่ท่านส่งมายังบริษัท
  • 2. ประมวลผลข้อมูลการสั่งซื้อ หรือใบสมัครของท่านที่ส่งมาให้
  • 3. บริหารหรือดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท
  • 4. คาดการณ์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้ท่าน
  • 5. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จะตอบสนองความต้องการของท่านได้

เพื่อให้บริการของบริษัทมีคุณภาพสูงสุด บริษัทอาจต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางต่าง ๆ ของบริษัทและเว็บไซต์ในเครือ ทางบริษัทเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว ดังนั้น บริษัทจึงจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วเท่านั้น และหากจำเป็น บริษัทจะขอคำยินยอมล่วงหน้าจากท่านก่อนที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง หากท่านต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อมายังบริษัทตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง ซึ่งบริษัทจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของท่านในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จะถูกถ่ายโอนไปให้บุคคลภายนอกที่เลือกสรรแล้ว ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสยามนิวส์ กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อบริษัทฝากเซิร์ฟเวอร์ไว้ในต่างประเทศ หรือผู้ให้บริการของบริษัทตั้งอยู่ในต่างประเทศ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นใด นอกเหนือไปจากที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทจะขอร้องให้บุคคลภายนอกใช้มาตรการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่บริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่ทางบริษัทเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของบริษัท ตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของบริษัท หรือบุคคลอื่น หากท่านไม่ต้องการที่จะให้บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม และได้ระบุไว้เมื่อส่งข้อมูลมาให้ทางบริษัท หรือในภายหลัง บริษัทขอรับรองให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์นั้นๆ

การรวบรวมข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวท่านที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ท่องอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่มีลิงค์ซึ่งท่านใช้เพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของทางบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจจะเก็บข้อมูลรวมหมู่ ซึ่งท่านส่งมาที่เว็บไซต์ (เช่น อายุ และเมืองที่ท่านอาศัยอยู่) ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของท่าน และจะนำมาใช้เพื่อให้ทางบริษัทสามารถให้บริการบนเว็บไซต์นี้อย่างได้ผลตรงตามเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งอาจส่งข้อมูลรวมหมู่ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวไปให้บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อการนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

ทางบริษัทสนใจในความคิดเห็นของท่าน และให้ความสำคัญกับคำติชมจากท่านสมาชิกและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางสยามนิวส์ ดังนั้น จึงได้จัดทำกระดานข่าว กลุ่มข่าว คำติชม อีเมล ตลอดจนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขึ้นมา เพื่อจะได้รับทราบความคิดเห็นของท่าน เมื่อเว็บไซต์นี้เปิดให้บริการ กระดานข่าว กลุ่มข่าว ฯลฯ ทางบริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยให้ยังบริษัททราบ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามหลักปฏิบัติภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะนี้ การปรับปรุงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ ซึ่งท่านพยายามที่จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากท่านต้องการที่จะทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบข้อมูลที่ท่านส่งมาให้ทางเว็บไซต์ โปรดติดต่อมาตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทางบริษัทจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บนเว็บไซต์ของสยามนิวส์อาจจะมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงค์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของสยามนิวส์ ท่านคงเข้าใจดีว่า ทางเว็บไซต์ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ได้ เนื้อหาของนโยบาย และวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น ทางเว็บไซต์สยามนิวส์ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เพื่อจะได้เข้าใจถึงสิทธิและข้อผูกพันของท่านให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นในการส่งเนื้อหาข้อมูล ไม่ว่าจะชนิดใดก็ตาม หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใจใดๆ โปรดติดต่อเจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (Cookies)

คำว่า “คุกกี้” ที่เราใช้จะหมายถึงคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามคำสั่งของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอ้างอิง Cookie Policy

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายฉบับนี้

เราอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ และการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ เราจะตีพิมพ์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงลงบนหน้าเว็บเพจนี้ และจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ โปรดติดตามอ่านดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราอยู่เสมอ

ข้อมูลการติดต่อของเรา: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ข้อมูลติดต่อของอีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: 02-115-1001