การทางพิเศษฯ แนะนำผู้ใช้ Easy Pass ใช้ทางพิเศษ หรือเติมเงินในบัตรปีละครั้ง เลี่ยงค่ารักษาบัญชีได้
การทางพิเศษฯ แนะนำผู้ใช้ Easy Pass ใช้ทางพิเศษ หรือเติมเงินในบัตรปีละครั้ง เลี่ยงค่ารักษาบัญชีได้

ตามที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ และส่งมอบบัตร Easy Pass พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันบัตรในการสมัครใช้บริการ โดย กทพ. รับภาระต้นทุนค่าอุปกรณ์บัตร Easy Pass มาตั้งแต่ ปี 2555 และได้คืนค่าประกันให้ผู้ใช้ Easy Pass ไปเป็นที่เรียบร้อย 

การทางพิเศษฯ แนะนำผู้ใช้ Easy Pass ใช้ทางพิเศษ หรือเติมเงินในบัตรปีละครั้ง เลี่ยงค่ารักษาบัญชีได้

หากแต่มีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่ง ที่ไม่นำบัตร Easy Pass ไปใช้ผ่านทางพิเศษ หรือหยุดการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ทั้งยังไม่มีการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass ส่งผลให้ กทพ. มีต้นทุนในการจัดหาบัตร Easy Pass เพิ่มสูงขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการ และดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ ในบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 

การทางพิเศษฯ แนะนำผู้ใช้ Easy Pass ใช้ทางพิเศษ หรือเติมเงินในบัตรปีละครั้ง เลี่ยงค่ารักษาบัญชีได้

ซึ่งปัจจุบัน กทพ. พบว่ามีบัตร Easy Pass ที่มีการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี คิดเป็น 25% ของจำนวนบัตร Easy Pass ทั้งหมดในระบบ

ดังนั้น กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass สำหรับผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่มีการใช้งานเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ใช้บังคับ (1 ตุลาคม 2565) 

โดยจะเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ในอัตราเดือนละ 25 บาท หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass และหากถูกหักค่าธรรมเนียมเป็น 0 บาท กทพ. จะดำเนินการยกเลิกการใช้งานและปิดบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass

ทั้งนี้ กทพ. แนะนำให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นใช้ทางพิเศษ หรือเติมเงินสำรองค่าผ่านทางเพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี ส่วนผู้ที่ใช้งานตามปกติเป็นประจำ จะไม่มีการจัดเก็บค่ารักษาบัญชีแต่อย่างใด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง